• آرمان شرکت
  پیشرو پالایشگاه های منطقه خاورمیانه با اعتبار جهانی
 • استراتژی شرکت
  بهبود و توسعه پایدار کسب و کار با تأکید بر ارزش آفرینی و مسئولیت های اجتماعی
 • مأموریت شرکت
  تأمین خوراک، تولید و عرضه فرآورده های نفتی مورد نیاز مشتریان با استانداردهای کیفی روز
 • آرمان شرکت
  پیشرو پالایشگاه های منطقه خاورمیانه با اعتبار جهانی

ما چـه ارزشـهایی برای شـما خلق کـرده ایـم؟

معرفی شرکت

پیشرو پالایشگاه های منطقه خاورمیانه با اعتبار جهانی

شركت پالايش نفـت تبريز در سـال 1353 طراحـی و پـس از اتمـام مـراحل احداث در بهــمن ســال 1356 با ظرفيـت اسـمی 80000 بشـكه در روز راه انـدازی شـد. افزايـش ظرفيـت توليـد به 110000 بشكه در سال 1371 با تلاش كارشناسان و متخصصان داخلی ، برگ زرينی است كه در اين شركت رقم خورده است.

شـركـت پالايـش نفـت تبريـز هـم اكنـون سهـم حـدود 7 درصـدی از تـوان تصـفيه نفـت خـام كـل كشـور را با تبـديل به فـرآورده هـای اصلی و ويژه به خود اختصاص داده و تأمیـن بخـشی از سوخـت مايـع مورد نيـاز شـمال غـرب كشــور (اسـتان های آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، زنجان و كردستان) را برعهده دارد.

در سـال رونق تولید کمـر همت مـی بندیـم تا با تکیه بر توان داخلی تولیدی ملی با کیفیت جهانی عرضه کنیم