لیست فرم ها و مدارک مربوط به فرم های پژوهشی


عنوان فایل پیوستی
فرم ثبت اولیه پیشنهاد پژوهشی فرم ثبت اولیه پیشنهاد پژوهشی-1.docx
فرم ارائه پیشنهاد طرح های پژوهشی و دانشجویی فرم ارائه پیشنهاد طرح های پژوهشی و دانشجویی-2.doc
فرم گزارش دستاوردهای پروژه 3-فرم گزارش دستاوردهای پروژه.docx
فرم ارزيابي 4- فرم ارزيابيMGT-QR-02.doc
فرم تائیدیه تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرم تائیدیه تحصیلات تکمیلی دانشگاه-5.docx
فرم ارزيابي جنبه هاي كاربردي پروژه پژوهشي فرم ارزيابي جنبه هاي كاربردي پروژه پژوهشي -6.docx