تشویق و حمایت از پروژه های کارشناسی ارشد


 تشویق و حمایت از پروژه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 

فرایند حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در شرکت پالایش نفت تبریز (شرکت) به شرح زیر انجام می شود:


۱- پایان نامه هایی مشمول حمایت قرار می گیرند که موضوع، در تعریف پژوهش کاربردی صدق نماید.

توجه مهم : باید رابطه مستقیم بین اهداف شفاف (خروجی های کاربردی ) پروژه و نیاز شرکت (مشکل یا فرصتی که ارزش کافی دارد) وجود داشته باشد تا مورد حمایت قرار گیرد.

۲- تکمیل فرم اولیه پیشنهاد پروژه تحصیلات تکمیلی(فرم شماره یک).

۳- پس از ارزیابی با ملاک های مدون توسط کارشناسان مرتبط، درصورت تایید فرم یک، فرم  تفصیلی پیشنهاد پروژه جهت تحصیلات تکمیلی (فرم شماره ۲) تکمیل و به ایمیل کارشناس ارشد پژوهش ارسال شود.

۴-  درصورت تائید در شورای پژوهش شرکت، تکمیل و امضاء تعهد نامه پروژه دانشجویی(فرم شماره چهار) ،پیوست فرم شماره ۲ وقرارداد حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی (فرم شماره پنج).

۵- ارسال گزارشهای فصلی وادامه کار پژوهشی  پس از تایید مشاورصنعتی

۶- تحویل بسته پایان نامه(خروجی های قابل ارزیابی متناسب با نیاز شرکت) تکمیل فرم شماره ۶ وارسال به ایمیل اداره پژوهش

۷- سقف حمایت مالی به پایان نامه هایی تعلق میگیرد که ارزش مطلوب شرکت را تامین نمایند.


توجه : امکان حمایت از پروژه های کارشناسی وجود ندارد . همکاری پژوهشی   فقط در موضوعات مرتبط با فعالیتهای شرکت ، پس معرفی دانشجو انجام خواهد شد.
گواهی حمایت از پروژه پژوهشی فقط با درخواست معتبر دانشگاهی صادر می شود.