.

به گرارش  روز سه شنبه مورخ 99/2/23 روابط عمومي و امور بين الملل شركت پالايش نفت تبريز دود منتشر شده در غرب تبريز هيچ گونه ارتباطي با پالايشگاه تبريز نداشته و تمامي واحدهاي عملياتي اين شركت به صورت نرمال در سرويس قرار دارند .